Skip to main content

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Neurofied B.V. om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u verzamelen op onze website, https://neurofied.com en andere sites die wij bezitten en beheren.

1. Informatie die wij verzamelen

Log data

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het type en de versie van uw browser, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina hebt doorgebracht en andere gegevens.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen bestaan uit het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens. Wat we verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw apparaat of softwareprovider te controleren om te weten te komen welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke gegevens

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Social-mediaprofielen
 • Geboortedatum
 • Telefoon/mobiel nummer
 • thuis/post-adres
 • Werkadres
 • Betalingsinformatie

2. Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke informatie op een legale, eerlijke en transparante manier. We verzamelen en verwerken informatie over u alleen als we daar een wettelijke basis voor hebben.

Deze wettelijke basis is afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt, wat betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst leveren die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet wordt overschaduwd door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel (u kunt er bijvoorbeeld mee instemmen dat wij u onze nieuwsbrief sturen); of
 • we uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens voor een bepaald doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op een eventuele verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen binnen commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Wij adviseren echter dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring van onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media-platforms;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren;
 • voor interne registratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, waaronder het exploiteren en verbeteren van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media-platforms;
 • om competities uit te voeren en/of u extra voordelen te bieden;
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie over onze producten en diensten en informatie over derden te sturen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen; en
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen.

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, gegevensopslag, hosting- en serverleveranciers, advertentienetwerken, analyses, foutloggers, incassobedrijven, onderhouds- of probleemoplossers, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betaalsystemen;
 • onze medewerkers, aannemers en/of aanverwante entiteiten;
 • Sponsors of promotors van elke competitie die we organiseren;
 • kredietbeoordelingsbureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval dat u niet betaalt voor goederen of diensten die we aan u hebben geleverd;
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met een feitelijke of toekomstige juridische procedure, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale overdracht van persoonsgegevens


De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland, of waar wij of onze partners, filialen en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardclausules voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of door gebruik te maken van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overdragen, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico’s als een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u niet in staat bent om verhaal te halen op grond van de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Keuze en toestemming: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te bewaren, te gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u hebben, en garandeert u, voor zover de wet dat toestaat, dat u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd heeft om de website te openen en te gebruiken en zij (uw ouders of voogd) hebben ingestemd met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die op of via deze website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken te beperken of te beperken, zullen wij u laten weten hoe de beperking van invloed is op uw gebruik van onze website of producten en diensten.

Toegang en overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de details van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren opvragen. U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen wij deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. U kunt te allen tijde verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen. U kunt ook verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere derde partij doorgeven.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Kennisgeving van gegevensinbreuken: Wij zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk op de gegevens.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet op de gegevensbescherming hebben overtreden en u wilt een klacht indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende overtreding. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden, met vermelding van het resultaat van ons onderzoek en de stappen die wij zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.


Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-mail database of om u af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of u kunt zich afmelden via de afmeldingsmogelijkheden die in de communicatie worden geboden.

7. Cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op uw computer opslaat en dat elke keer dat u onze site bezoekt, toegankelijk is, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u te voorzien van inhoud op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons overnemen uw persoonlijke gegevens kunnen blijven gebruiken volgens dit beleid.

9. Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectievelijke privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen discretie kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken te weerspiegelen. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van deze site na eventuele wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als een aanvaarding van onze praktijken met betrekking tot privacy en persoonlijke informatie.

Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld door een wettelijke basis te wijzigen waarop we uw persoonlijke informatie verwerken, zullen we u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

 


Neurofied B.V. Data Controller
Beirem Ben Barrah, Founder.
Beirem@neurofied.com

This policy is effective as of 1 January 2020.